Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

 
Ks. Powt. Prawa 5:22, mówi Mojżesz:
"Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu tablicach kamiennych i dał mi je".
 
Pytanie: Kiedy Pan Bóg dał człowiekowi 10 Przykazań, w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie?
 
Ew.  Jana 1:17
"Podczas gdy Prawo zostało podane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa". 
 
Zapytajmy naszych rodaków na ulicy, czy Stary Testament jest ważny do poznawania i nauczania, czy tylko Nowy Testament? Jak odpowie większość? Znaczna większość odpowie, że Stary Testament jest już nieważny, bo żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Stary Testament to przecież o Żydach i do Żydów. 
 
Może to dziwne, ale wszystkie Ewangelie, szczególnie Ewangelia Mateusza jest wypełniona cytatami ze Starego Testamentu. Apostołowie, jak ap. Paweł, czy ap. Piotr bardzo często cytują Stary Testament. Sam Chrystus wielokrotnie cytuje słowa zapisane w Starym Testamencie. Dlaczego to robią jeśli Stary Testament jest już nieważny? 
 
W 2-gim Liście apostoła Pawła do Tymoteusza czytamy: "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości".  K.  cyt.  
Jeśli całe Pismo jest natchnione przez Ducha Bożego, to znaczy że zarówno natchnionym Pismem jest Tak Stary Testament, jak i Nowy Testament. 
 
A teraz pytanie zasadnicze: W którym Testamencie, Starym czy Nowym Pan Bóg podaje nam 10 przykazań? Otwórzmy i zobaczmy, Druga Księga Mojżeszowa, albo inaczej, Księga Wyjścia, rozdział 20, od początku.Przeczytajmy tylko 1-sze Przykazanie, tak jak brzmi to przykazanie w oryginale, tak jak to podał ludziom Pan Bóg.
"Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią  Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym , który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję jednak łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym , którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań". Tak brzmi w całości pierwsze przykazanie. Przykazanie to zostało zmienione, znaczna część przykazania usunięta przez religię. Ale to jest inny temat. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj