Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Kor 6:9-11

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

W Piśmie Świętym czytamy dużo o tym jak ludzie otrzymują nowe imię.

 

Pytanie: Kiedy grzesznik otrzymuje nowe imię i jakie jest to imię?

 

L. do Efezjan 2:19

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga -

 

Czytając Pismo Święte pamiętamy, że Szymon po spotkaniu Chrystusa otrzymał nowe imię: Piotr. Gdy Szaweł spotkał Chrystusa, otrzymał nowe imię: Paweł.

A jakie imię otrzymuje grzesznik, który na swojej drodze spotka żywego Chrystusa? Zobaczmy tylko jaki podział ma Pismo Święte.

I tak, cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana adresowane są do ludzi całego świata. Do wszystkich ludzi, bez wyjątku.

 

Gdy czytamy listy List św. Ap. Pawła do Rzymian. Pierwsze 5 rozdziałów adresowane są do wszystkich ludzi. Od rozdziału 6-tego do końca, list adresowany jest do ludzi zbawionych. Do ludzi nowo narodzonych. Do ludzi wybranych – tych którzy wybrali Chrystusa jako Pana, Króla, Alfę i Omegę swojego życia. Adresowany jest do ludzi świętych.

Pozostałe Listy św. Apost Pawła 1 Koryntian, 2 Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, 1 Tesaloniczan, 2 Tesaloniczan, 1 Tymoteusza, 2 Tymoteusza, Tytusa i Filemona, adresowane są do ludzi nowo narodzonych. Do ludzi wybranych – to tych, którzy wybrali Chrystusa jako Pana, Króla, swojego życia. Adresowany jest do ludzi świętych.

 

Świętych NIE przez swoje zasługi, ale świętych przez zasługi Chrystusa, gdyż przez zaufanie Chrystusowi zapieczętowani zostali Duchem Świętym.

Gdy człowiek podejmuje decyzję, aby przez wiarę uczynić Chrystusa swoim Zbawicielem, kiedy grzesznik przychodzi do Chrystusa z wiarą, aby otrzymać darowanie wszystkich swoich grzechów, wtedy grzesznik otrzymuje nowe imię. Jakie jest to imię? Grzesznik jest nazywany od tego momentu – święty.

 

Pismo Święte nazywa go świętym. Pan Bóg nazywa takiego człowieka świętym. Świętym, NIE przez swoje zasługi,

ale świętym przez zasługi Chrystusa, gdyż przez zaufanie Chrystusowi zapieczętowany został Duchem Świętym.

Wtedy człowiek czytając te wspaniałe listy, listy apost. Pawła, ap. Piotra, czy apostoła Jana, adresowane do świętych, przyjmuje Słowo Boże jako kierowane wprost do niego i jest to wielkie, wielkie błogosławieństwo Boże.

 

Człowiek, który wybrał Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela nie nazywa się już grzesznikiem, nazwany jest świętym. Tak nazywa go Słowo Boże,

tak nazywa go Pismo Święte i tak nazywa go Pan, i Bóg.

Bo tylko ludzie, którzy już tu na ziemi, już tu żyjąc na ziemi otrzymali nowe imię, imię świętego należą do Chrystusa, należą do królestwa Chrystusa.

Do królestwa, które zaczyna się tu na ziemi i nie kończy się nigdy.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj