Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

2 Ks. Samuela 7:8-10

Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem, i byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą, i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio,

 

Pytanie: Żydzi są narodem wybranym, Polacy twierdzą, że są narodem wybranym. Co mówi Pismo Święte o Żydach i co mówi o Polakach?

 

List Pawła do Rzymian 9:30-33 + 10:1-13 (w rozwinięciu)

Cóż więc powiemy? Że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości  [którzy nie szukali zbawienia przez właściwą relację z Bogiem] otrzymali sprawiedliwość przez wiarę [sprawiedliwość udzieloną, daną przez Boga, na podstawie wiary i w rezultacie wiary];

A Izrael, [a Polacy] choć dążyli do sprawiedliwości w oparciu o prawo Boże [do zapewnienia sobie sprawiedliwości bycia prawym przed Bogiem], faktycznie nie wypełnili Prawa Bożego [Dziesięciu Przykazań].

Z jakiego powodu? Ponieważ [nie dążyli do tego] przez wiarę, opierając się [zamiast tego] na swoich zasługach, [dobrych uczynkach, i że przez swoje zasługi mogą to otrzymać]. Potknęli się oni o Kamień Zgorszenia.

 

Jak to jest napisane: Oto kładę na Syjonie Kamień, który spowoduje, że ludzie potkną się, Skałę, która spowoduje ich upadek, ale kto w Niego [w Jezusa] wierzy [kto wyznaje, ufa, i opiera się na Nim], nie będzie zawstydzony [ani nie będzie rozczarowany w swoich oczekiwaniach].

Bracia, z [całym moim] pragnieniem mojego serca i dobrej woli dla Izraela [dla Polaków], tęsknię i modlę się do Boga, żeby oni byli zbawieni.

Daję im świadectwo, że mają [pewien religijny] zapał i gorliwość dla Boga, ale nie jest on rozsądny [oświecony] i nie według [prawidłowego] poprawnego rozpoznania.

Bo [ignorując] nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a czyniąc własne [sposoby na usprawiedliwienie i zbawienie], nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.

Bo Chrystus jest końcem Prawa [Dziesięciu Przykazań, które kończą swoją osądzającą, potępiającą moc w Nim, gdy doprowadzają człowieka do Jezusa, tak jak zostało zapisane. W ten sposób Przykazania stają się wypełnieniem ich celu i zadania, w Jezusie] dla każdego kto wierzy [ufa i opiera się na Nim].

Bo Mojżesz pisze [o usprawiedliwieniu przed Bogiem] przez Prawo [Dziesięć Przykazań], że człowiek, który wypełnił to Prawo [24/na dobę, 7 dni w tygodniu, z tego powodu - przez wypełnienie wszystkich Przykazań] żyć będzie.

 

A sprawiedliwość [usprawiedliwienie] oparta na wierze [sprawiedliwość dana przez Boga, na podstawie wiary prowadząca do prawidłowej relacji z Bogiem] mówi: Nie mów w sercu swoim, Kto wstąpi do nieba? To znaczy aby Chrystusa sprowadzić w dół [na ziemię].

Albo kto zstąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa wywieść [wydobyć] z martwych [tak jakbyśmy mogli być zbawieni przez nasze własne wysiłki].

Ale co mówi Pismo? Słowo [Boża wiadomość w Chrystusie] jest blisko ciebie, na twoich ustach i w twoim sercu, to jest to Słowo [wiadomość, fundament i przedmiot] wiary [Słowo], które głosimy

Bo jeśli uznasz i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz [zastosujesz się, zaufasz i oprzesz wiarę na Nim], że Bóg Go wskrzesił z martwych, zbawiony będziesz.

Albowiem sercem człowiek wierzy [stosuje się, ufa i opiera wiarę na Chrystusie], dla [swojego] usprawiedliwienia [uznany zostaje za sprawiedliwego przed Bogiem], a ustami wyznaje [deklaruje otwarcie i wypowiada swobodnie swoją wiarę] i potwierdza [swoje], zbawienie.

 

Bo Pismo mówi: Każdy, kto w Niego wierzy [stosuje się, ufa i opiera wiarę na Chrystusie], nie będzie [nigdy] zawstydzony [lub rozczarowany]

Bo nie ma różnicy między Żydem, Grekiem [ani Polakiem], Gdyż jeden jest Pan wszystkich [nas] On hojnie obdarza ze swojego bogactwa wszystkich, którzy Go wzywają [w wierze].

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego [przywołuje Jezusa jako Pana] będzie zbawiony [wybawiony od złego teraz i od wiecznego potępienia].

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj