Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Tak powiedział Stwórca do Mojżesza według zapisu w Ks. Wyjścia 28:1:

Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród Izraelitów, zbliżyć się do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona.

 

W czasach Starego Testamentu byli kapłani.

 

Pytanie: Którzy ludzie są kapłanami dzisiaj?

 

Apokalipsa 1:4-6

Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

W czasach Starego Testamentu Pan Bóg zarządził, aby ustanowiono grupę ludzi, którzy będą kapłanami. Kapłani mieli za zadanie zajmować się sprawami Bożymi. W czasach patriarchalnych pierwsze dziecko rodzaju męskiego w rodzinie mogło być kapłanem. Prawo Mojżeszowe głosiło, że ludzie ci, jeżeli będą ściśle stosować się do prawa Mojżeszowego, będą wybranym plemieniem, będą królestwem kapłańskim, narodem świętym.

 

 

Kapłan powinien pochodzić w linii drzewa genealogicznego od Aarona. Kapłan nie mógł mieć żadnej skazy ani defektu na swoim ciele. Kapłan mógł się żenić tylko z młodą kobietą, dziewicą. Kapłanowi nie wolno było zbliżać się do zwłok zmarłego. Kapłani mieli obowiązek wykonywać różne czynności w świątyni i wokół ołtarza. Między innymi przygotowywać zwierzęta na ofiarę i zabijać te zwierzęta. Powinni czuwać, aby zawsze był olej w świeczniku. Mieli dbać o przestrzeganie prawa Mojżeszowego i wiele innych podobnych czynności i obowiązków.

Tak było ustanowione w prawie Mojżeszowym, w czasach Starego Testamentu, aż do przyjścia i śmierci Chrystusa. Według nauki apostołów i według tego jak przez apostołów zostały założone kościoły, nazwa kapłan pozostała nadal, nie została usunięta. Należy jednak pamiętać o zasadniczej różnicy w tym, którzy ludzie są uznawani przez Stwórcę za kapłanów w Starym Testamencie, a którzy teraz, w czasach Nowego Testamentu.

 

 

Tak w czasach Starego jak i Nowego Testamentu jest używane określenie, „ludzie wybrani.” W Starym Testamencie tym wybranym ludem są Żydzi.

W Nowym Testamencie wybranym ludem są wszyscy ci, którzy wybrali Chrystusa na swojego Pana i Króla. Nie ważne jest jakiej narodowości są ci ludzie, jakiego koloru skóry, do jakiej religii wcześniej należeli. Z chwilą kiedy wybrali oni Chrystusa stają się ludem wybranym i stają się – i tu należy to zauważyć – stają się kapłanami żywego Boga.

 

Posłuchajmy jak to objaśnia nam ap. Piotr w swoim 1 Piotra 2:6-9:

To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś [którzy wy?] jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,

 

Wy, to znaczy, ci co zawierzyli swoje życie Chrystusowi - Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym. A może ap. Piotr pomylił się tutaj, może czegoś nie rozumiał? Zobaczmy więc co na ten temat pisze ap. Jan, który w Ks. Apokalipsy zanotował dokładnie to co otrzymał do napisania od Chrystusa. Zaraz na początku, w rozdziale 1-szym, jest tam napisane dokładnie to co było treścią odpowiedzi na dzisiejsze pytanie. Jest tam zawarte podziękowanie apostoła, komu? Czytajmy:

 

 

Apokalipsa 1:5-6

...Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

Czy nasza ludzka filozofia może tu coś dodać ? Tak teraz jak i na wieki, kapłanami Wielkiego Boga i Ojca są wszyscy Ci, których Chrystus raz i na zawsze oczyścił swoją cenną krwią i w ten sposób uczynił kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Amen!

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj