Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Księga Wyjścia 31:15-17

Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między Mną a Izraelitami, bo w sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym. 

 

Pytanie: W którym dniu i jak powinien wyglądać szabat w Nowym Testamencie?

 

 

L. do Hebrajczyk. 4:1-4

Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział: Toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. Powiedział bowiem /Bóg/ na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich.

 

Są grupy ludzi, którzy nauczają i celebrują dzień szabatu według Starego Testamentu. Celebrują oni siódmy dzień tygodnia – sobotę, a nie pierwszy dzień tygodnia – niedzielę. W czym jest problem?

Tak w tym przypadku, jak i wielu innych łatwiej nam to zrozumieć jeśli pamiętamy o fundamentalnej regule jaka istnieje przy porównywaniu Starego Testamentu z Nowym Testamentem. Przepisy i prawa Starego Testamentu odnoszą się do fizycznych obrzędów i ceremonii, specjalnych dni, pór roku, czy specjalnych miejsc. W Starym Testamencie człowiek mógł oglądać Boże działanie i Boże przymioty oczami fizycznymi, np. słup ognia w nocy, słup dymu w dzień, waz miedzianych, kamienne tablice, świątynię Bożą. W Nowym Testamencie ludzie mogą widzieć Boga i Jego przymioty oczami duchowymi, oczami wiary.

 

 

Podobnie jest ze sprawa szabatu. W Starym Testamencie Pan Bóg wyznaczył siódmy dzień, aby Żydzi obchodzili ten dzień jako dzień ich odpoczynku.

Tak jak czytaliśmy: Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku. Gdy Chrystus chodził po ziemi, ciągle „łamał” dzień szabatu, za co był potępiany przez władzę religijną. Następnie Chrystus powiedział, że On jest Panem szabatu.

 

 

Jak czytaliśmy w Liście do Hebrajczyków: Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy,…Słowo Boże wyjaśnia nam tu, że wejście do Bożego odpoczynku, czy szabatu teraz, w Nowym Testamencie łączy się z wiarą. Nie chodzi tu o dzień, ale chodzi o wiarę. Jaką wiarę? Wiarę w dobrą nowinę.

Ta dobra nowina, to oczywiście Chrystus. Zatem w Starym Testamencie ludzie mieli wyznaczony specjalny dzień na szabat, na odpoczynek. W Nowym Testamencie jest specjalna osoba, w której człowiek może znaleźć odpoczynek. Tą osobą jest Jezus Chrystus.

 

 

W Hebrajczyków 4:9-10, czytamy:

A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.

 

Znajdujemy tu między innymi, że każdy kto jest poza Chrystusem, mozoli się i meczy się w swoich dobrych uczynkach i czynach, aby zasłużyć sobie na życie z Bogiem i nie ma dla tego człowieka nadziei i nie ma dla niego odpoczynku. Z chwilą gdy człowiek ten złoży swoje zaufanie w Chrystusie, wchodzi do Bożego odpoczynku, wchodzi do Bożego szabatu. Wchodzi do odpoczynku, bo już więcej nie musi się trudzić, aby zarobić sobie na niebo przez swoje zasługi i swoje dobre uczynki. Jest to duchowy szabat, jest to duchowy odpoczynek.

Jak ktoś to słusznie zauważył: Nasze odpocznienie jest na tyle zupełne, na ile ufamy Bogu. Ten, kto ufa całkowicie, odpoczywa w pełni. Ten kto wierzy tylko częściowo, częściowo też odpoczywa.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj