CZĘŚĆ DRUGA

ROZDZIAŁ 10: CO INNI ZNALEŹLI W TEJ KSIĄŻCE?

Johannes Gutenberg (1400-1468), zbudował pierwszą cyk­liczną prasę drukarską, która zrewolucjonizowała zachodni świat. Zainspirowała do wielu innych pomysłów. Stworzyło to też warunki „techniczne” do reformacji Kościoła. Pierwszą książką wydrukowaną na tej prasie była Biblia, zwana Biblią Gutenberga.

Immanuel Kant (1724-1804), znany niemiecki filozof. Istnie­nie Biblii, jako książki dla ludzi, uważał za największe dobro jakiego kie­dykolwiek ludzkość mogła doświadczyć. Jego zdaniem każda próba umniejszenia jej znaczenia to akt kryminalny przeciwko ludz­kości.

Sir Isaac Newton (1642-1727), matematyk i filozof, pionier opracowania praw grawitacji i odkrywca tak wielu zjawisk, iż należałoby kilkanaście stron poświęcić na krótki ich opis. Są po­wody, aby twierdzić, że poświęcał on więcej czasu na poznawa­nie prawdy Bożej, niż na studia naukowe. Ku konsternacji wie­lu współczesnych uczonych, napisał więcej książek teolo­gicznych związanych z Biblią niż naukowych. Mimo to, a mo­że właśnie dlatego, był jednym z największych naukowców. Powiedział kiedyś: „Uznaję Słowo Boże za najbardziej wzniosłą filozofię. W Biblii znajduję więcej autentyczności niż w jakimkolwiek historycznym, świeckim opracowaniu."

Blaise Pascal (1623‑1662), uznany za pioniera nauki o hydrostaty­ce, przyczynił się do opracowania praw hydrodynamiki oraz skon­struowania barometru. Oto krótki fragment jednej z wielu jego refleksji: „Znamy życie i śmierć tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma­my pojęcia czym jest życie, czym jest śmierć, kim jest Bóg, kim my jesteśmy. W ten sposób, bez Biblii, a tym samym bez głównego jej Bohatera – Chrystusa, nie znamy nic i widzimy wszystko bardzo roz­mazane. Żyjemy w dezorientacji, nie mając pojęcia o Stwórcy ani Je­go stworzeniu."

W dalszym ciągu czytasz? ... Zdumiewające!...