Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Wyjścia 19:16-21

Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między Bogiem na górze Synaj, gdzie ludzie otrzymali Dziesięć Przykazań a Bogiem na górze Golgocie?

 

Ew. Mateusza 11:28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

 

Kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, stworzył ich podobnymi do siebie. To znaczy ludzie ci w swoich pragnieniach, marzeniach, w swoim myśleniu i w całym swoim charakterze byli odbiciem Stwórcy. Nie było żadnej bariery między Bogiem a człowiekiem, nie było przeszkód w relacji, czy w kontaktach, byli oni jednej myśli i jednego Ducha. Kiedy jednak Adam i Ewa sprzedali siebie szatanowi, Duch Boży opuścił Adama i Ewę. Nastąpił podział, dokonało się rozdzielenie, nastąpiło zerwanie więzi duchowej i między Bogiem a człowiekiem stanęła przepaść. To coś takiego jak czytamy w Izajasza 59:2: Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Aby widzieć jak to wyglądało w praktyce, przeczytajmy i zobaczmy parę sytuacji i przykładów.

 

Ks. Wyjścia 3:4-5

Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział:

Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 

 

 

Ks. Wyj. 33:20

I znowu rzekł: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. 

 

Ks. Kapł. 16:2

Pan powiedział do Mojżesza: Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią.

 

I Kronik 13:7-10

Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. Dawid zaś i cały Izrael tańczyli z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb. Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed Bogiem.

 

Co tu znajdujemy? Człowieku, ściągnij buty, bo stoisz na miejscu świętym. Człowieku nie zbliżaj się do Świętego Boga, gdy się zbliżysz, to umrzesz. Człowieku, nie możesz oglądać oblicza Boga, bo gdy zobaczysz, to umrzesz. Człowieku, nie możesz nawet zaglądać poza zasłonę, która oddziela miejsce chwały Bożej od ludzi, gdy tam się znajdziesz, umrzesz. Człowieku, nie dotykaj Arki Bożej, bo gdy ją dotkniesz, to umrzesz. Tak wygląda Bóg Prawa. Tak wygląda Bóg Przykazań. Tak wygląda Bóg Dziesięciu Przykazań. Tak wygląda Bóg góry Synaj. A jak wygląda Bóg góry Golgoty?

 

Ew. Mat. 10:7-8

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! 

 

Rzym. 3:23-24

...wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.

 

Apok. 21:6-7

I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

 

Ew. Marka 15:37-38

Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.

 

Rzym. 8:1

Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. 

 

Jezus na krzyżu otwarł szeroko swoje ramiona i mówi On: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

 

Tak wygląda Bóg na górze Golgocie. Z chwilą śmierci Jezusa, gruba zasłona oddzielająca miejsce święte od grzesznego człowieka rozdarła się i otwarła.

Z chwilą śmierci Jezusa, gruba zasłona oddzielająca świętego Boga od grzesznego człowieka rozdarła się i otwarła. Jezus usuwa tę zasłonę dla wszystkich, którzy do niego przyjdą. Ten Bóg w Jezusie woła i zaprasza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

 

Czytamy o tym, że Bóg jest prawy i jest sprawiedliwy. Bóg w sprawiedliwości swojej dał Dziesięć Przykazań na górze Synaj, aby pokazać i potępić grzech.

Ten sam Bóg w miłości swojej, na górze Golgocie wziął na siebie winę wszystkich ludzi, którzy nigdy nie mogli i nie potrafią wypełnić Dziesięciu Przykazań.

W ten sposób na Golgocie, na krzyżu, spotkała się Boża sprawiedliwość z Bożą miłością. W ten sposób na Golgocie, na krzyżu, spotkało się Prawo Boże z łaską Bożą.

Nigdy nie było i nie ma dwóch Bogów. Jest jeden Bóg. Jednak, który Bóg jest twoim Bogiem? Czy ten Bóg, który ukazał się na górze Synaj, czy Bóg, który ukazał się na górze Golgocie? Który Bóg jest twoim Bogiem? Czy Bóg Dziesięciu Przykazań, który zstąpił na górę Synaj, czy też Bóg w osobie Jezusa, który wstąpił na górę Golgotę? Czy Bóg, który dał Dziesięć Przykazań, czy też Bóg, który wypełnił Dziesięć Przykazań? Tamten Bóg, Bóg Dziesięciu Przykazań z góry Synaj nadal jest żywy i nadal istnieje. Który Bóg jest twoim Bogiem? Każdy z nas ma wolną wolę, aby wybrać. Wybór nie jest automatyczny, potrzebna jest decyzja. Nie może za ciebie wybrać ani ojciec, ani matka.

Nie może za ciebie dokonać wyboru żaden ojciec, nawet ojciec chrzestny. Wybór należy do ciebie.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!