10 - Po co Przykazania?

Ks. Wyjścia 32:25-28
I ujrzał Mojżesz, że lud stał się rozwydrzony, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: czy to (swojego) brata, czy przyjaciela, czy krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.

 

Pytanie: Co doświadczali ludzie przez Prawo Mojżesza, (Dziesięć Przykazań) a co doświadczają ludzie przez Jezusa Chrystusa?

 

Dz. Apostolskie 2:37-41
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tamtego dnia około trzech tysięcy dusz.

 

Pamiętamy kolejność wydarzeń. Żydzi wyszli z niewoli egipskiej, zostali ochrzczeni (przez zanurzenie) w morzu i Mojżesz doprowadził ich do góry Horeb, albo inaczej Synaj. Na górze Horeb Pan Bóg dał przez Mojżesza Dziesięć Przykazań. Zaraz po wydaniu Dziesięciu Przykazań, z powodu przekroczenia przez ludzi drugiego przykazania Bożego, zginęło około trzech tysięcy ludzi. Widać tu bardzo wyraźnie jak bezlitosne jest Prawo Boże.

 

Prawo ciągle śledzi cię i czyha kiedy zrobisz coś złego. Prawo nie zna litości, prawo nie ma zrozumienia, prawo nie zna miłości. Dokładnie tak jest z Prawem Bożym. Gdy żyjesz pod Prawem Bożym, gdy żyjesz pod prawem Dziesięciu Przykazań nigdy nie kwalifikujesz się do nagrody, do pochwały, do nieba. Nigdy nie usłyszysz, że jesteś dobrym w tym co czynisz. Prawo Boże powie ci, że nigdy nie zasługujesz na miłość. Prawo szuka, prawo wymaga i prawo zawsze znajdzie coś złego w tobie.

 

Po otrzymaniu Dziesięciu Przykazań na górze Horeb, według Prawa Dziesięciu Przykazań, zginęło zaraz około trzech tysięcy ludzi. Zobaczmy teraz co stało się po wydarzeniu na górze Golgocie lub inaczej, Kalwarii. Pamiętamy kolejność wydarzeń. Jezus po oskarżeniu, po ubiczowaniu został ukrzyżowany. Po trzech dniach zmartwychwstał. Po zmartwychwstaniu ukazał się kilkakrotnie apostołom i uczniom, następnie został wzięty do nieba. A co zdarzyło się pięćdziesiąt dni od tamtego wydarzenia?

 

Tak jak czytaliśmy. Po wylaniu Ducha Świętego, po wylaniu łaski Bożej, narodziło się na nowo i zostało zbawionych około trzech tysięcy ludzi.

Zobaczmy to wyraźnie.

Góra Horeb: Zaraz po wydaniu Dziesięciu Przykazań, zginęło około trzech tysięcy ludzi.
Góra Golgota: Zaraz po wylaniu łaski Bożej, zbawionych zostało i uratowanych w Jezusie Chrystusie zostało około trzech tysięcy ludzi.
Góra Horeb: Jeden grzech był wystarczającym powodem aby zginęło około trzech tysięcy ludzi.
Góra Golgota: Jedno wyznanie swoich grzechów wystarczyło aby do Królestwa Bożego weszło około trzech tysięcy ludzi.
Góra Horeb: Przekroczenie jednego Przykazania Bożego było wystarczającym powodem aby zginęło około trzech tysięcy ludzi.
Góra Golgota: Jedna wiara, złożenie jednego zaufania, w jedną osobę Jezusa Chrystusa było wystarczającym powodem aby nowe narodzenie i zbawienie otrzymało około trzech tysięcy ludzi.
Takie niezwykłe wydarzenia miały miejsce na ziemi kilka tysięcy lat temu. A jak to się odnosi do ciebie i do mnie teraz i dzisiaj?


Przykazania z góry Horeb: Jeden twój grzech jest wystarczającym powodem abyś zginął i abyś została potępiona na zawsze.
Łaska z góry Golgota: Jedno wyznanie twoich grzechów bezpośrednio przed Jezusem jest wystarczające abyś wszedł, abyś weszła do Królestwa Bożego.


Przykazania z góry Horeb: Przekroczenie jednego Przykazania Bożego jest wystarczającym powodem abyś zginął i abyś została potępiona na zawsze.
Łaska z góry Golgota: Jedna wiara, złożenie jednego zaufania, w jedną osobę Jezusa Chrystusa jest wystarczającym powodem abyś otrzymał, otrzymała nowe narodzenie i zbawienie i życie wieczne z Jezusem Chrystusem.

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!