Chodzę jak nieustraszony lew !

Zbawienie, czyli nowe narodzenie człowieka następuje  w duchu (sercu) człowieka. Zbawienie to jest pełne, kompletne, jednorazowe i doskonałe. Nie możesz być zbawiony dzisiaj, niezbawiony za rok i znów zbawiony za dwa lata. Po zbawieniu (nowym narodzeniu) Twój duch jest nowy, bezgrzeszny, czysty, doskonały.

 Zbawieni jesteśmy w jednym momencie, nasz umarły duch staje się nowo-narodzonym duchem w jednym momencie, gdy podejmujemy decyzję i czynimy kroki jakie znajdujemy w L. do Efezjan 2:8-9 i w L. do Rzymian 10:9-10.

Uświęcanie duszy zajmuje czas. To odnawianie naszego umysłu zajmuje czas (Rzym. 12:2) Stare przyzwyczajenia, stare poznanie, (pamięć starego komputera) ma być stopniowo wymieniana (update) na nowy poprzez karmienie się tym co w Biblii.

Rzym. 12:2    „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”

W ROZWINIĘCIU:   I nie upodabniajcie się do tego świata [już dłużej swoimi powierzchownymi wartościami i obyczajami], ale zostańcie przemienieni, stopniowo zmieniając się [gdy dojrzewacie duchowo] przez odnawianie umysłu [skupiając się na Bożych wartościach i etycznych postawach podanych w Biblii] abyście mogli udowodnić [dla samych siebie], jaka jest wola Boża, to co jest dobre, przyjemne i doskonałe [w Jego planie i celu dla was].

Naszym ważnym celem jest również to co zapisane w Psalmie 91. Gdy nowo-narodzony człowiek dochodzi do poziomu takiego jak w psalmie 91, może on (ona) powiedzieć: żyję i chodzę zwycięskim życiem, jak nieustraszony lew! Wierzę tak, WYZNAJĘ tak i chwalę nie siebie, ale Tego który jest „Moim Schronieniem i moją Fortecą,” 

W originale werset 1:   "Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, "  Wyznaję że ten "Kto" to jestem ja. 

Bo wierzę i wiem że Jezus wykupił dla mnie to "mieszkanie" i to "przebywanie

Dlatego mogę wyznawać słowa Psalmu 91.  Nie tylko czytać, ale wyznawać ! Wyznawać, że to ja jestem. Że to dotyczy właśnie mnie !

PSALM 91  Chodzę jak nieustraszony lew!

1 Ponieważ mieszkam w (specjalnym) sekretnym miejscu Najwyższego, pozostaję stabilny i utwierdzony w cieniu Wszechmogącego [którego mocy żaden wróg nie może się przeciwstawić].
2 Mówię o Panu: On jest Moim Schronieniem i moją Fortecą, moim Bogiem; na Nim opieram się i polegam, w Nim ufam!
3 Albowiem [wtedy] wybawi On mnie z sideł ptasznika i od śmiertelnej zarazy.
4 [Wtedy] okryje mnie Swoimi piórami, a pod Jego skrzydłami ufny znajdę schronienie; Jego prawda i Jego wierność to tarcza i puklerz.
5 Nie boję się strachu nocy ani strzały (złych knowań i oszczerstw niegodziwych, wrogich ludzi), które fruwają w dzień,
6 Ani zarazy, (choroby) która prześladuje w ciemności, ani zniszczenia i nagłej śmierci, która zaskakuje w południowym odpoczynku.
7 Tysiąc może upaść u mojego boku, a dziesięć tysięcy po mojej prawej stronie, ale to nie zbliży się do mnie.
8 Tylko będę to oglądać [będąc w niedostępnym, w tajemnym miejscu Najwyższego], będąc świadkiem nagrody złych.
9 Bo uczyniłem Pana moim schronieniem, a Najwyższego miejscem mojego zamieszkania,
10 Nie spotka mnie żadne zło, (żaden wypadek) ani żadna plaga ani klęska nie zbliżą się do mojego zamieszkania.
11 On bowiem dał swoim aniołom (specjalne) zadanie nade mną, aby mi towarzyszyli, bronili i zachowali na wszystkich drogach mojego [posłusznego chodzenia i służby].
12 Będą mnie nosili na rękach ich, abym nie uderzył stopą o kamień.
13 Będę kroczył po lwie i żmii; młodego lwa i węża podeptam pod stopami. (Efezjan 1:20 + 2:6 + 1:22)
14 Bo moją miłość złożyłem w Nim, dlatego On mnie wybawi; Postawi mnie na wysokości, ponieważ znam i rozumiem Jego imię [mam osobiste poznanie Jego miłosierdzia, miłości i dobroci, ufam i polegam na Nim, wiedząc, że nigdy mnie nie opuści, nie, nigdy].
15 Zawołam Jego imię, a On mi odpowie; Będzie ze mną w kłopotach, wybawi mnie i uhonoruje mnie.
16 Usatysfakcjonuje mnie długim życiem i pokaże mi Jego zbawienie.

   Co masz uczynić z tak niezwykłym psalmem jak Psalm 91?  Czy przeczytać raz, dwa razy i zapomnieć? W większości sytuacji tak jest. Czy nauczyć się na pamięć tak aby cytować kiedykolwiek? To jest krok w dobrym kierunku, ale jeszcze nie do końca. Są ludzie, którzy poznali całą Biblię na pamięć, ale nadal nie żyją tak jak w psalmie 91. Głowa, mózg nie wystarczy tutaj. Poziom intelektualny, poziom obszaru duszy nie wystarczy tutaj. 

Słowa jak w Psalmie 91 mają znaleźć się w duchu człowieka, w sercu człowieka (duch i serce znaczy to samo.) Słowa jak w Psalmie 91 mają stać się częścią ducha człowieka. Mają zasiać wiarę w duchu człowieka, aby ta wiara stała się pewnością do kogo należę i co należy do mnie jako dziecka Bożego. Dziecka Bożego, którym stałem się, stałam się wyznając Jezusa swoim Panem, Królem, Zbawicielem.

Na początek możesz wypisać jedno dwa zdania na małej kartce papieru w kolejności od 1 do 16 z Psalmu 91 i kiedykolwiek w ciągu dnia zastanawiać się nad tym, rozmyślać nad tym i WYZNAWAĆ tak aby słowa te zasiały i utrwaliły w Twoim duchu przekonanie, pewność kim jesteś w Jezusie. Kim jesteś jako zbawione dziecko Boże, kim jesteś jako dziecko Ojca który zapragnął i pragnie aby Jego dziecko miało to wszystko co ma On, Ojciec.

Czytanie i powolne rozważanie, WYZNAWANIE tych przyrzeczeń Bożych takich miejsc jak Ew. Jana rozdział 14, 15, 16, 17 na pewno pomoże pogłębić Twoją świadomość i pewność.

Czytanie i powolne rozważanie, a wtedy dbanie o to aby żyć według dobrych słów i dobrych rad dobrego Jezusa Chrystusa.

Zauważ, czytając Ew. Jana rozdział 14, 15, 16, 17 mamy wrażenie że Jezus kieruje Jego słowa do apostołów tylko. Ale gdy czytamy nadal dochodzimy do rozdziału 17-go wiersz 20, gdzie Jezus mówi:

"Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu (zapisanemu w Piśmie Świętym) będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał." 

Zobacz jak dużo masz dane w Jezusie przez Twoje zaufanie - wiarę, gdy pilnie rozważając i biorąc do Twojego ducha (serca) takie miejsca jak niżej, czyniąc, „Twoje WYZNAWANIE - kim jestem w Chrystusie ...,” 

- Zostałem powołany w Chrystusie (Rzym 1: 6).

- Mam odkupienie w Chrystusie (Rzym 3: 24).

- Króluję w życiu przez Chrystusa (Rzym 5: 17).

- Jestem żywy dla Boga przez Chrystusa (Rzym 6: 11).

- Mam życie wieczne przez Chrystusa (Rzym 6: 23).

- Jestem spadkobiercą z Chrystusem (Rzym 8: 17).

- Moje ciało jest członkiem Chrystusa (1 Kor 6: 15).

- Zwyciężyłem przez Chrystusa (1 Kor 15: 57).

- Triumfuję w Chrystusie (2 Kor 2: 14).

- Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie (2 Kor 5: 17).

- Jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie (2 Kor 5: 21).

- Mam wolność w Chrystusie (Gal 2: 4).

- Jestem ukrzyżowany z Chrystusem (Gal 2: 20).

- Jestem przyobleczony w Chrystusa (Gal 3: 27).

- Jestem spadkobiercą Boga przez Chrystusa (Gal 4: 7).

- Zostałem wybrany w Chrystusie przed założeniem świata, że powinienem być święty i bez winy przed Nim (Efez 1: 4).

- Zostałem pobłogosławiony duchowymi błogosławieństwami w niebiańskich okręgach w Chrystusie (Efez 1: 3).

- Otrzymałem dziedzictwo w Chrystusie (Efez 1: 11).

- Zostałem ożywiony z Chrystusem (Efez 2: 5).

- Przebywam w niebieskich okręgach w Chrystusie (Efez 1:20 + 2: 6).

- Zostałem stworzony, ale w Chrystusie do dobrych uczynków (Efez 2: 10).

- Mam odwagę i dostęp do Chrystusa (Efez 3: 12).

- Raduję się w Chrystusie (Filp 3: 3).

- Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie Boga w Chrystusie (Filp 3: 14).

- Wszystko mogę uczynić przez Chrystusa, który mnie umacnia (Filp 4: 13).

- Bóg zaspokaja wszystkie moje potrzeby przez Chrystusa Jezusa (Filp 4,19).

- Chrystus we mnie jest nadzieją chwały (Kol. 1: 27). 

Znów i tu, powyżej możesz wypisać jedno dwa zdania na małej kartce papieru i kiedykolwiek w ciągu dnia zastanawiać się nad tym, rozmyślać nad tym, WYZNAWAĆ  tak aby słowa te zasiały i utrwaliły w Twoim duchu przekonanie, wiarę, pewność kim jesteś w Jezusie Chrystusie. 

Jeszcze raz, nadal pamiętając, że:

 Zbawienie, czyli nowe narodzenie człowieka następuje  w duchu (sercu) człowieka. Zbawienie to jest pełne, kompletne, jednorazowe i doskonałe. Nie możesz być zbawiony dzisiaj, niezbawiony za rok i znów zbawiony za dwa lata. Po zbawieniu (nowym narodzeniu) Twój duch jest nowy, bezgrzeszny, czysty, doskonały. 

Zbawieni jesteśmy w jednym momencie, nasz umarły duch staje się nowo-narodzonym duchem w jednym momencie, gdy podejmujemy decyzję i czynimy kroki jakie znajdujemy w L. do Efezjan 2:8-9 i w L. do Rzymian 10:9-10  i w nawiązaniu do 1 Listu Piotra 2:24 

(L. do Efezjan 2:8-9)     Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.”

W ROZWINIĘCIU:    Albowiem łaską [niezwykłą łaską i miłosierdziem Bożym przyciągającymi cię do Chrystusa] jesteście zbawieni (faktycznie uwolnieni od sądu Bożego i obdarzeni życiem wiecznym) przez wiarę. I to [zbawienie] nie pochodzi od was [nie jest poprzez własny wysiłek], ale jest [niezasłużonym, łaskawym] darem Boga. (To zbawienie) nie jest w wyniku [waszych dobrych] uczynków [ani waszych prób wypełnienia 10 Przykazań] aby nikt [nie mógł się chlubić, ani w żaden sposób wziąć zasługi [za swoje zbawienie].

L. do Rzymian 10:9-10   „Jeżeli więc ustami swoimi WYZNASZ, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.”

W ROZWINIĘCIU:   ... jeśli uznasz i WYZNASZ ustami, że Jezus jest Panem (twoim Panem, uznając Jego moc, autorytet i majestat jako Bóg) i wierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zostaniesz zbawiony. Albowiem sercem (swoim duchem) wierzy się [w Chrystusa jako swojego Zbawiciela]. I taka (twoja) wiara w usprawiedliwienie [czyli uczynienie cię sprawiedliwym – przez uwolnienie od winy grzechu, prowadzi do usprawiedliwienia przed Bogiem.] A przez wyznawanie (tego faktu) ustami (człowiek) przyznaje i wyznaje [otwarcie swoją wiarę, zaufanie,] w wyniku czego potwierdzając (jego własne) zbawienie.” 

Zbawieni jesteśmy w jednym momencie.  Uświęcanie duszy zajmuje czas. To odnawianie naszego umysłu zajmuje czas. Stare przyzwyczajenia, stare poznanie, (pamięć starego komputera) ma być stopniowo wymieniana, odnawiana (update) na nowy poprzez karmienie się tym, rozważanie nad tym co w Biblii.  

Czy nowo-narodzony duch człowieka potrzebuje cokolwiek ? Tak, potrzebuje budować wiarę i wzrastać w wierze na podstawie tego co jest napisane w Piśmie Świętym.
Bo istnieje wiara mózgowa i wiara ducha (serca) człowieka. Każdy człowiek spotkany na ulicy potrafi mieć wiarę mózgową, "gdy zobaczę, to uwierzę."  Typowym przykładem wiary mózgowej jest niewierny Tomasz - (jeżeli nie zobaczę ... nie uwierzę, Ew. Jana 20:25)

Wiara mózgowa nie może przenieść nawet ziarenka piasku. Wiara nowo-narodzonego ducha człowieka może przenosić góry - Ew. Marka 11-23  "Ktokolwiek by rzekł tej górze (przeciwności): Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, (duchu swoim) lecz wierzył, że stanie się to co mówi, spełni mu się co mówi."

Przykład przeciwny, przykład nie-mózgowy (ale wiary serca) widzimy w Ew. Łukasza 17:11 gdzie dziesięciu trędowatych przyszło do Jezusa po uzdrowienie. Jezus powiedział im - "Idźcie, pokażcie się kapłanom. A GDY  SZLI, zostali oczyszczeni."  Widzimy tu że oni nie będąc jeszcze (namacalnie) uzdrowieni szli pokazać się kapłanom że są już uzdrowieni !

Gdyby ktoś z nich oparł się na mózgowym rozumowaniu i powiedział - jak mogę iść pokazać się że jestem uzdrowiony, gdy nie jestem uzdrowiony? Gdy zostanę uzdrowiony, gdy zobaczę że jestem uzdrowiony, wtedy pójdę pokazać się że jestem uzdrowiony.

Gdyby tak mózgowo, czy zmysłowo zareagował, nie otrzymałby uzdrowienia. Gdyby oparł swoją wiarę na tzw. zdrowym rozsądku, nie otrzymałby uzdrowienia. Bo Jezus mówi: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli." Inaczej - błogosławieni którzy nie widzą uzdrowienia, nie odczuwają uzdrowienia ale wierzą na podstawie tego co napisane i mogą powiedzieć innym że są już uzdrowieni. 

(Hebrajczyków 11:1)   "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy."   [pewność tego ... czego nie widzę]

Wiara ducha człowieka (serca) wyprzedza widzenie, taka wiara wyprzedza odczucia, taka wiara wyprzedza namacalne fakty. O takiej wierze mówi Jezus, gdy mówi: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli." Bo gdy możesz coś dotknąć, zobaczyć, odczuć, nie potrzebujesz wiary !!


Dlatego nowo-narodzony duch człowieka potrzebuje budować wiarę i wzrastać w wierze na podstawie tego co jest napisane w Biblii. Również WYZNAWAĆ codziennie takie budujące Twojego ducha wersety, jak wyżej - kim jestem w Chrystusie ... 

Czy wyznawanie (mówienie) jest ważne? Tak, bardzo ważne!  Ks. Przysłów 7:4   “Mów do mądrości: Jesteś moją siostrą.”   Mów, WYZNAWAJ   

(Ew. Marka 11:23)    "Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się, co mówi."   Sprawdź w greckim oryginale, w tym krótkim zdaniu Jezus mówi raz o wierze, ale aż trzy razy o mówieniu, o wypowiadaniu słów. To nie jest przypadek, to jest podkreślenie Jezusa o ważności nie tylko wiary, ale o ważności mówienia, wyznawania. 

 

       Więcej zobacz powyżej, w zakładce „Czytelnia” - „Rozważania Biblijne” - „Gdy mózg nie chce być przyjacielem” lub klik       ====>  Gdy mózg nie jest przyjacielem

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!